Delivery & Returns

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
4. SPOSOBY PŁATNOŚCI
5. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY
6. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
9. PRAWO WYMIANY PRODUKTU
10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.nuncfashion.com
prowadzony jest przez NUNC Dominika Nowak z siedzibą w jump4love (adres
siedziby i adres do korespondencji: ul. Rakowicka 11, 31-511 Kraków); adres poczty
elektronicznej: shop@nuncfashion.com.
1.2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do
przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego. Postanowienia
niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek
praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących
przepisów prawa – wszelkie ewentualne wątpliwości tłumaczy się na korzyść
konsumenta. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z
przepisami prawa, pierwszeństwo mają przepisy.
1.3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją
postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe
przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce
prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych
osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza
Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i
poprawiania.
1.4. Definicje:
. 1.4.1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem
dni ustawowo wolnych od pracy.
. 1.4.2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym
umożliwiający utworzenie Konta.
. 1.4.3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz
dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w
szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz
określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
. 1.4.4. KLIENT– Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę
Sprzedaży ze Sprzedawcą.
. 1.4.5. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.
(Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
. 1.4.6. KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i
hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie
teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w
tym informacje o złożonych Zamówieniach.
. 1.4.7. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna
świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail,
która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne
otrzymywanie treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o
Produktach w Sklepie Internetowym.
. 1.4.8. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca
przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
. 1.4.9. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
1.4.10.SKLEP INTERNETOWY – Sklep Internetowy Usługodawcy dostępny pod
adresem internetowym: www.nuncfashion.com.
1.4.11. SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – NUNC Dominika Nowak z siedzibą w
Krakowie (adres siedziby i adres do korespondencji: ul. Rakowicka , 31-511
Kraków); adres poczty elektronicznej: shop@nuncfashion.com.
1.4.12.UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo
zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
1.4.13.USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez
Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
1.4.14.USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do
czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie
obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do
czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z
Usługi Elektronicznej.
1.4.15.ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza
Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu
ze Sprzedawcą.


2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

2.1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto,
Formularz Zamówienia oraz Newsletter.
. 2.1.1. Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po spełnieniu łącznie trzech
kolejnych kroków – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji, (2) kliknięciu pola
„Zarejestruj” oraz (3) potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link
potwierdzający przesłany na podany adres poczty elektronicznej. W Formularzu
Rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych Usługobiorcy: adres
poczty elektronicznej oraz hasło.
. 2.1.2. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna
się z momentem dodania pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w
Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po spełnieniu łącznie dwóch
kolejnych kroków – (1) wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu pola
„Złóż zamówienie” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji
wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi
komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu internetowego). W
Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie następujących danych: imię i
nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy,
miejscowość województwo, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu
kontaktowego, Produkt/y, ilość i rodzaj Produktu/ów, rozmiar Produktu
(opcjonalnie), miejsce i sposób dostawy, sposób płatności. W wypadku
Usługobiorców niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy
firmy oraz numeru NIP.
2.1.3. Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po spełnieniu łącznie
trzech kolejnych kroków – (1) po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej stronie
Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane
kolejne edycje Newslettera, (2) kliknięciu klawisza klawiatury „Enter” oraz (3)
potwierdzeniu chęci zapisania na Newsletter poprzez kliknięcie w link
potwierdzający przesłany na podany adres poczty elektronicznej.
2.2. Korzystanie z Usług Elektronicznych przez Usługobiorcę jest nieodpłatne.
2.3. Konto oraz Newsletter w Sklepie Internetowym świadczone są przez czas
nieoznaczony. Korzystanie z Formularza Zamówienia ma charakter jednorazowy i
ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem.
2.4. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym,
którym posługuje się Usługodawca:
. 2.4.1. Komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do
Internetu.
. 2.4.2. Dostęp do poczty elektronicznej.
. 2.4.3. Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet
Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w
wersji 12.0.0 i wyższej.
. 2.4.4. Zalecana minimalna rozdzielczość ekranu:1024×768
. 2.4.5. Włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies
oraz obsługi Javascript.
2.5 Podstawowe obowiązki Usługobiorcy związane z korzystaniem z usług
elektronicznych są następujące:
2.5.1 Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w
sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie
dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
. 2.5.2. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze
stanem faktycznym.
. 2.5.3. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze
bezprawnym.


3. ZAWIERANIE UMOWY SPRZEDAŻY

3.1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach
internetowych Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry
techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w
rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
3.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w
złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny
nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy i płatności, które są
wskazywane w trakcie składania Zamówienia.
3.3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego jest wiążąca w chwili
złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od
zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do
poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
3.4. Zawarcie Umowy Sprzedaży następuje za pomocą Formularza Zamówień.
3.5. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez
Klienta Zamówienia w sposób określony w pkt. 2.1.2.
3.6. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co
powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem oraz jednocześnie przyjmuje
Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do
realizacji następuje poprzez przesłanie stosownej wiadomości na podany w trakcie
składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co
najmniej potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, oświadczenia
Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji. Z chwilą
otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa
Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
3.7. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy
Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie
Sklepu Internetowego, (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w
pkt. 3.6., a także poprzez (3) dołączanie do przesyłek dowodu zakupu i specyfikacji
zawartej Umowy Sprzedaży. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i
zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.


4. SPOSOBY PŁATNOŚCI

4.1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
4.1.1. Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.
4.1.2. Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy. Bank
Handlowy w Warszawie S.A. ul.Senatorska 16, 00-923 Warszawa, Numer
rachunku: 37103000190109853000298314
4.1.3. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu
PayU.pl – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie internetowej
http://www.payu.pl.
4.2. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą
przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu PayU.pl.
4.3. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi: PayU.pl – spółka
PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Grunwaldzka 182, 60-166
Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem 0000274399, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy
Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, kapitał zakładowy w wysokości
4.000.000 zł w całości opłacony, NIP: 779-23-08-495.


5. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY

5.1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy lub odbioru
Produktu: Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska za pobraniem.
5.2. Dostawa na wskazany przez Klienta adres położony na terenie Rzeczypospolitej
Polski jest bezpłatna.
5.3 Dostawa na adres położony poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej jest odpłatna.
W takim wypadku koszty dostawy są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.
Są one uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy oraz płatności.
5.3. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 5 Dni Roboczych, chyba że w opisie
danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin.
Termin ten liczy się w następujący sposób:
. 5.3.1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności
elektronicznej lub kartą płatniczą – od dnia następnego po dniu uznania rachunku
bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
. 5.3.2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od
dnia następnego po dniu zawarcia Umowy Sprzedaży.
5.4. W przypadku, gdyby dostawa Produktu na adres podany przez Klienta okazała się
niemożliwa z przyczyn leżących po stronie Klienta, albo gdy Klient uchyli się od
obowiązku zapłaty za Produkt dostarczany za pobraniem, Produkt zostanie
zwrócony Sprzedawcy, o czym Sprzedawca poinformuje Klienta za pomocą poczty
elektronicznej. W terminie następnych 14 dni od daty wysłania powiadomienia
Klient może oświadczyć, że usunął przyczyny, dla których poprzednie doręczenie
było niemożliwe oraz zażądać ponownego dostarczenia Produktu. Ponowna
dostawa odbywa się na koszt Klienta. W razie braku stosownego oświadczenia
Klienta w wyżej określonym terminie, Sprzedawca może odstąpić od umowy
sprzedaży.

6. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

6.1. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi
Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.
6.2. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
6.2.1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej
bezterminowa o charakterze ciągłym (Konto, Newsletter).
6.2.2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi
Elektronicznej bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego
oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres
elektroniczny lub pocztowy Usługodawcy. Umowa w takim wypadku wygasa po
upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres
wypowiedzenia).
6.2.3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi
Elektronicznej, oświadczeniem przesłanym elektronicznie lub pisemnie na adres
elektroniczny lub pocztowy Usługobiorcy, gdy Usługobiorca obiektywnie rażąco
albo uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o
charakterze bezprawnym, po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu
do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu.
Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej w takim wypadku wygasa po upływie
7 dni od dnia złożenia przez Usługodawcę Usługobiorcy oświadczenia woli o jej
wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
6.2.4. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi
Elektronicznej za 7-dniowym okresem wypowiedzenia, oświadczeniem przesłanym
elektronicznie lub pisemnie na adres elektroniczny lub pocztowy Usługobiorcy, w
przypadku powzięcia decyzji o zawieszeniu działalności bądź likwidacji sklepu
internetowego.
6.2.3. Zawarte z Klientem umowy sprzedaży Produktu(-ów), niezrealizowane do chwili
wygaśnięcia umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na
prowadzeniu Konta dla klienta, ulegają rozwiązaniu, chyba że zamówiony produkt
został wysłany do Klienta przed datą wygaśnięcia umowy.


7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

7.1. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży:
7.1.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego
osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością
zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży
są określone w szczególności ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży
konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U.
Nr 141, poz. 1176 ze zm.).
7.1.2. Zawiadomienia o niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży oraz
zgłoszenia odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres: shop@nuncfashion.com lub też pisemnie na adres: ul.
Rakowicka 11, 31- 511 Kraków. Gdy jest to możliwe i niezbędne dla oceny
niezgodności Produktu z umową należy go również dostarczyć na powyższy
adres.
7.1.3. Jeżeli Produkt jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia
go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na
nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych
kosztów. Jeżeli Kupujący, z przyczyn określonych wyżej, nie może żądać naprawy
ani wymiany, albo jeżeli Sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w
odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Kupującego na
znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny
albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność Produktu
z umową jest nieistotna.
7.1.4. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później
niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany
przez Klienta adres.
7.1.5. Kupujący traci uprawnienia przewidziane w pkt. 7.1.3., jeżeli przed upływem
dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności Produktu z umową nie zawiadomi o
tym sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed
jego upływem. Sprzedawca odpowiada za niezgodność Produktu z umową jedynie
w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego Produktu
Kupującemu.
7.1.6. W przypadku Produktów objętych również gwarancją Sprzedawca
informuje, iż gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie
ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności
towaru z umową. Fakt udzielenia gwarancji na dany Produkt oraz warunki
wykonywania płynących uprawnień gwarancyjnych są odnotowane w opisie
Produktu na stronie internetowej. Brak odpowiedniej adnotacji oznacza, że
gwarancja na Produkt nie jest udzielana.
7.2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez
Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu
Internetowego.
7.2.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za
pośrednictwem Sklepu Internetowego oraz pozostałe reklamacje związane z
działaniem Sklepu Internetowego Usługobiorca może składać za pośrednictwem
poczty elektronicznej na adres: shop@nuncfashion.com lub też pisemnie na
adres: ul. Rakowicka 11, 31- 511 Kraków.
7.2.2 W opisie reklamacji usługobiorca powinien zawrzeć jak najwięcej informacji i
okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty
wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy
rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
7.2.3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie
późnej niż w terminie 14 dni.
7.2.4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany
przez Usługobiorcę adres, chyba że Usługobiorca poda inny sposób.
7.2.5. Usługodawca dołoży wszelkich starań, by niezwłocznie usunąć zgłoszone w
reklamacji nieprawidłowości w świadczeniu usługi elektronicznej.
7.2.6. Usługodawca zastrzega możliwość czasowego wstrzymania świadczenia
Usługi Elektronicznej, na czas niezbędny do usunięcia nieprawidłowości w jej
działaniu.


8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

8.1. Odstąpienie od umowy bez podania przyczyny.
8.1.1. Klient będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę na
odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne
oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni. Do zachowania tego terminu
wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można
wysłać na adres Sprzedawcy.
8.1.2. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Klient
jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi
w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego
zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie
czternastu dni. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od
nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.
8.1.3. Sprzedawca dokona zwrotu na wskazany przez konsumenta numer
rachunku bankowego, chyba że strony uzgodnią inny sposób rozliczeń.
8.1.4. Termin dziesięciodniowy, w którym Klient może odstąpić od umowy, liczy się
od dnia jej zawarcia.
8.2. Klient może odstąpić od umowy sprzedaży również w przypadku opisanym wyżej
w pkt. 7.1.3.
8.3. Sprzedawca może odstąpić od umowy sprzedaży w przypadku, gdy w terminie 10
dni od daty złożenia Zamówienia z opcją płatności za pomocą przelewu lub karty
kredytowej nie doszło do uznania rachunku bankowego Sprzedającego kwotą
stanowiącą cenę za zamówiony Produkt. Sprzedawca może odstąpić od umowy
również w przypadku określonym w pkt. 5.4.
8.4. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn wskazanych w pkt. 8.2. i 8.3.
stosuje się odpowiednio postanowienie pkt. 8.1.2., z tym że odsetki liczy się od
daty odstąpienia.


9. PRAWO WYMIANY PRODUKTU

9.1. Niezależnie od postanowień pkt. 7 Regulaminu Klient ma możliwość wymiany
Produktu na inny Produkt dostępny w Sklepie Internetowym w terminie 10 dni, od
dnia otrzymania przez Klienta Produktu, bez podania przyczyny. Do zachowania
tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie
może zostać wysłane na adres: ul. Rakowicka 11, 31-511 Kraków lub adres
poczty elektronicznej: shop@nuncfashion.com.
9.2. Wymiana może zostać dokonana na inny Produkt o cechach określonych przez
Klienta pod warunkiem jego dostępności w Sklepie Internetowym. W wypadku
różnicy w cenie pomiędzy Produktem wymienianym, a tym na który ma nastąpić
wymiana, odpowiednio Klient będzie obowiązany do dopłaty różnicy albo
Sprzedawca do jej zwrotu. Produkt wymieniany w tym trybie powinien być w stanie
niezmienionym. Klient jest zobowiązany odesłać Produkt na adres: ul. Rakowicka
11, 31-511 Kraków.
9.3. Koszt odesłania wymienianego Produktu do Sprzedawcy ponosi Klient. Koszt
wysłania nowego Produktu do Klienta ponosi Sprzedawca. Sprzedawca
zobowiązuje się wymienić Produkt niezwłocznie, nie później niż terminie
czternastu dni od dnia otrzymania wymienianego Produktu przez Sprzedawcę.


10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są zgodnie z prawem
polskim i w języku polskim.
10.2. Zmiana Regulaminu:
10.2.1.Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z
ważnych przyczyn tj.: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i
dostaw; zmiany zakresu, odpłatności lub formy świadczonych Usług
Elektronicznych, zmiany adresu Sprzedawcy – w zakresie, w jakim te zmiany
wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu.
10.2.2. Zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane
wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, tj. Usługobiorca został
prawidłowo powiadomiony o zmianach i Usługobiorca nie wypowiedział umowy o
świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym w terminie 14 dni od dnia
powiadomienia.
10.2.3. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych
Usługobiorców będących jednocześnie konsumentami i korzystających ze Sklepu
Internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany
Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz
zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
10.2.4. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem
jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący
konsumentem ma prawo wypowiedzenia umowy.
10.3 Usługodawca/ Sprzedawca może odmówić zawarcia ponownej umowy o
świadczenie Usług Elektronicznych lub umowy sprzedaży z
Usługobiorcą/Klientem, z którym poprzednia umowa została rozwiązana z
przyczyn leżących po stronie Usługobiorcy/Klienta.
10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie
przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z
dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o ochronie
niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną
przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze
zm.); Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie
Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz
inne właściwe przepisy prawa polskiego.
10.4. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą/Sprzedawcą, a Usługobiorcą/Klientem
będącym jednocześnie konsumentem zostają poddane właściwym sądom
powszechnym. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą/Sprzedawcą, a
Usługobiorcą/Klientem niebędącym jednocześnie konsumentem zostają poddane
sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy/Sprzedawcy.